Potravináři mohou aktuálně čerpat v rámci podopatření 4.2 Podpora investic, které týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů.

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Komu je dotace určena?
•zemědělským podnikatelům, kteří zpracovávají zemědělské produkty a zároveň jsou vedeni v Evidenci zemědělského podnikatele, a jejich podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil méně než 45 %.
•výrobcům potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (podnikajícím na základě Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb.)
•výrobcům krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Druh a výše dotace:
•přímá nenávratná dotace ve výši 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
•částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100. 000,- Kč včetně do 30. 000. 000,- Kč a u velkých podniků potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu až do 75. 000. 000,- Kč.